Yhdistyksen säännöt

PÄIVÄKESKUS PYSÄKKI RY SÄÄNNÖT

(hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 2021)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Päiväkeskus Pysäkki ry ja sen kotipaikka on Iisalmi.

2. Toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on kristillishumaanilta pohjalta toimia päihdeongelmaisten auttamiseksi ja tehdä ennaltaehkäisevää valitustyötä.

– Ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä sosiaalisia ja riippuvuuksista aiheutuvia ongelmia

– Edistää ihmisten terveyttä, sosiaalista tasa-arvoa ja toimintakykyä, hyvinvointia.

– Vaikuttaa yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi.

– Luoda jäsenilleen edellytyksiä toimia ihmisten elämänhallinnan vahvistamiseksi.

– Tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenten harrastusmahdollisuuksia.

Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä valtakunnalliseen Sininauhaliittoon ja tukee ja toteuttaa toiminnassaan sen tavoitteita ja toimintaa.

Yhdistys kuuluu Hyvinvointialojen HALI ry työnantaja liittoon.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää voittoa tavoittelematta päiväkeskustoimintaa tarjoten päihdehuollon avo-, välimuotoisia ja kuntoutuspalveluita sekä työllistämis- ja työhön kuntoutuspalveluita sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Toiminnan tarkoituksena on antaa kohderyhmälleen perushuollon (ruoka, puhtaus, lämpö). Järjestää ajanvietettä, työtehtäviä, erilaisia retkiä ja valistustilaisuuksia. Antaa keskusteluapua ja pyrkii motivoimaan asiakkaita itse ottamaan vastuuta omasta elämästään ja päiväkeskuksen toiminnasta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

– Ylläpitää voittoa tavoittelematta päiväkeskustoimintaa.

Päiväkeskusten tarkoitus on tarjota päihderiippuvaisille mahdollisuuden viettää päihteetön päivä. Päiväkeskuksissa on tarjolla lämmin ruoka, mahdollisuus pyykkihuoltoon, ajanvietettä sekä mahdollisuus osallistua työtehtäviin.

– Täydentää ja tukea kuntien ja muiden julkisyhteisöjen työtä päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

– Toimia yhteistyössä muiden alueiden järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa.

– Järjestää toimintaansa edistävää retkeily-, virkistys- ja vapaa[1]ajan toimintaa.

– Järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä muita samantapaisia tapahtumia ja toimintaa.

– Tukee jäsenten yhdistyksen piirissä tapahtuvaa omaehtoista harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

– Osallistua paikallisella tasolla toimialaansa liittyvään yhteistyöhön.

– Voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa em. tarkoitusta varten julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tarkoitusta varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja erilaisia keräyksiä toiminnan rahoittamiseksi sekä vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen säännöt hyväsyvä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioista hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja 3-7 (kolme-seitsemän) varsinaista sekä 2-4 (kaksi-neljä) varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää vuosikokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, talousvastaavan ja muuta tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenen tai varajäsenen erotessa kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenistä pyritään valitsemaan vähintään yksi henkilö kaikista yhdistyksen toimipaikkakunnista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa kullakin jäsenellä on äänioikeus.

Yhdistyksen asioista hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, sihteeri ja 3-7 (kolme[1]seitsemän) varsinaista sekä 2-4 (kaksi-neljä) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yhdessä joko puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa yhdessä.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen kokousta sanomalehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. päätetään hallituksen kokoonpanon suuruus

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muuta jäsenet

10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta ja tehtävistä, taloussäännöistä ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioita.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa ja ne tulevat voimaan heti, kun ne on hallituksen kokouksessa hyväksytty.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lopettaminen

Päätös sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.