Yhdistyksen säännöt

PÄIVÄKESKUS PYSÄKKI RY SÄÄNNÖT

(hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 7.1.2013)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Päiväkeskus Pysäkki ry ja kotipaikka on Iisalmi.

2. TOIMINNAN TARKOITUS JA LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on kristillis-humaanilta pohjalta toimia päihdeongelmaisten auttamiseksi ja tehdä ennaltaehkäisevää valistustyötä.

Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä valtakunnalliseen Sininauhaliittoon.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää, voittoa tavoittelematta päiväkeskustoimintaa tarjoten päihdehuollon avo-, välimuotoisia ja kuntoutuspalveluita sekä työllistämis- ja työhön kuntoutuspalveluita sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Toiminnan tarkoituksena on antaa kohderyhmälleen perushuollon (ruoka, puhtaus, lämpö). Järjestää ajanvietettä, työtehtäviä, erilaisia retkiä ja valistustilaisuuksia. Antaa keskusteluapua ja pyrkii motivoimaan asiakkaita itse ottamaan vastuuta omasta elämästään ja päiväkeskuksen toiminnasta.

3. TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja erilaisia kerä yksiä toiminnan rahoittamiseksi sekä vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

4. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja 3 – 7 (kolme – seitsemän) varsinaista sekä 2 – 4 (kaksi – neljä) varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää syyskokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenen tai varajäsenen erotessa kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenistä pyritään valitsemaan vähintään yksi henkilö kaikista yhdistyksen toimintapaikkakunnista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai talousvastaavan kanssa.

7. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen kokousta sanomalehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. VUOSIKOKOUKSET

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan päivitetty kehittämissuunnitelma
 8. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan päivitetty kehittämissuunnitelma
 6. vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle
 7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri, joita kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi, seuraavalle vuodelle
 9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle vuodelle
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.